Update Covic-19d.d. 7 oktober 2020

Broeders en zusters,

Gisteravond heeft het moderamen zich bezonnen op het advies wat maandagmorgen door de minister is gegeven om de kerkdiensten fors te beperken en het zingen achterwege te laten.

Omdat deze week nog op verschillende niveaus overleg plaats vindt over dit advies, kan nunog geen besluit worden genomen over de impact op de erediensten van komende zondag.Immers, woensdag debatteert het parlement over deze kwestie, donderdag is er crisisberaad tussen de Urker kerkgemeenschappen en de burgermeester en vrijdag overlegt de minister van Justitie opnieuw met vertegenwoordigers van de kerken.

De verwachting is dat in de loop van deze week meer informatie ontvangen zal worden om een besluit te kunnen nemen, zodat er a.s. vrijdag een definitief besluit genomen kan worden.Pas dan zullen ook de uitnodigingen voor het bezoeken van de kerkdiensten. Daarna zullenook de uitnodigingenverstuurd worden om dekerkdiensten bij te wonen.

Met betrekking tot het definitieve besluit is er in het algemeen wel de verwachting, dat een bepaalde mate van afschaling van de erediensten en een beperking van de gemeentezang onontkoombaar is. Deze verwachte afschaling en beperking is deels ingegeven door de zorgvuldig weging van het advies; dat wordt bevestigd door de feiten. Immers de besmettingen met het corona-virus nemen elke dag zorgwekkend toe met alle gevolgen van dien. De kerkenraad zoekt een weg om de gemeente te dienen en om recht te doen aan onzemaatschappelijke verantwoordelijkheid in deze epidemie.

Broedersen zusters, in alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij:

Kom, Schepper Geest,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Houd ons vast,
in Jezus’ Naam.

Laten we in deze tijd biddentot Hem, van wie onze hulp zal:

  • voor ons alsgemeente, dat het geloof bewaard wordt en dat we zorgzaam zijn voor onszelf enelkaar.
  • voor ons als kerkenraad, dat wijde moed niet verliezen en volharden in vieren, gebeden de pastorale en diaconale zorg die nodig is
  • voor onze regering om wijsheid, om te onderscheiden waar het op aan komt
  • voor nabestaanden van mensen die getroffen zijn door het virus, om geduld en herstel voor degenendie nu ziek zijn● voor mensen in de zorg en het onderwijs, om draagkracht

Uw en jullie kerkenraad