Ambtsdragersverkiezingen

Aan het eind van dit jaar meerdere kerkenraadsleden aftredend.

Afredend en herkiesbaar zijn:

  • Ouderling Hermar Bom

  • Jeugdouderling Jan Post

  • Ouderling-kerkrentmeester Reinier Koert Bakker

  • Diaken Joos de Ridder

Afredend en niet herkiesbaar zijn:

  • Ouderling Hendrik de Boer

  • Ouderling Teun Klaas Ras

  • Diaken Willem van Urk

 

U wordt in de gelegenheid gesteld om aanbevelingen in te dienen van belijdende mannelijke leden voor kandidaatstelling bij de verkiezing van ambtsdragers. Deze aanbevelingen kunt u tot en met zaterdag 13 november 2021 schriftelijk en ondertekend inleveren bij de scriba. Daarbij dient duidelijk vermeld te worden welke kandidaat u voor welke aftredende ambtsdrager aanbeveelt.

Voor wat betreft de aftredende en herkiesbare broeders, ziet de kerkenraad heel graag dat deze broeders hun ambtswerk kunnen voortzetten. Wij verzoeken u dan ook tegen deze broeders geen tegenkandidaten in te leveren. Worden er voor hen geen namen van tegenkandidaten ingediend, dan zullen zij in de kerkenraadsvergadering D.V. 15 november 2021 herkozen worden verklaard.

Aan de hand van de ingekomen aanbevelingen zullen in genoemde vergadering dubbeltallen worden gevormd. De uiteindelijke verkiezing van ambtsdragers vindt plaats in een lidmatenvergadering na de morgendienst D.V. zondag 28 november 2021.

Zoals u in het bovenstaande heeft kunnen lezen, hebben vier broeders aangegeven door te willen gaan met het werk in onze gemeente.

Dat stemt de kerkenraad tot vreugde. Tegelijkertijd ontstaan er drie vacatures. Gelukkig weten we dat we niet bezorgd hoeven te zijn, omdat Jezus Christus Zijn gemeente leidt en regeert. Maar dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid. Dat geldt niet alleen de kerkenraad, ook de leden van de gemeente zijn nauw bij betrokken bij de voortgang van het werk in de gemeente. Daarbij is uw gebed onmisbaar. Het gebed om de Heilige Geest, opdat Hij ons mensen geeft, die gaven hebben om in Gods Naam de gemeente te dienen.

Willem van Urk

Scriba Hervormde Gemeente De Bron
Postbus 125
8320 AC Urk

debron