Protocol viering Heilig Avondmaal ten tijde van corona

Broeders en zusters,

Inmiddels is het al weer ruime tijd geleden dat we als gemeente het Heilig Avondmaal hebben kunnen vieren en merken we (gelukkig!) bij meerderen in de gemeente een verlangen om dit weer te kunnen doen.

Om het Heilig Avondmaal te kunnen vieren in een dienst waarbij eerbied en heiligheid voorop staan, maar waar we ook de richtlijnen vanuit onze overheden in acht nemen is het volgende uitgewerkt:

Rondom de diensten:

  • D.V. donderdag 10 september zal het bezinningsuur in de kerkzaal gehouden worden;
  • D.V. zondag 13 september wordt het Heilig Avondmaal gevierd in beide diensten;

Invulling van de diensten:

In de ochtenddienst van 13 september wordt eerst het Woord verkondigd, waarna het Heilig avondmaal wordt gevierd.

Voor in de kerk staat de avondmaalstafel, zodat gemeenteleden kunnen zien wat er gebeurt;

Bij de bediening neemt de dominee en de tafelwachten plaats achter deze tafel en worden de voorbereidingen voor de bediening van het Heilig Avondmaal getroffen.

Nadat de dominee heeft genodigd met de woorden: "Alle dingen zijn gereed, ........" zal hij het liturgisch zichtbare gedeelte van de viering uitvoeren (breken van het brood) onder het uitspreken van de woorden: “Het brood dat wij breken......”, waarna de diakenen de rijen doorgaan om brood uit te reiken.

Tijdens het uitdelen wordt het orgel bespeeld, zingen is tijdens het uitdelen niet mogelijk omdat de diakenen de banken inlopen en niet de 1,5 meter afstand kunnen houden;

Nadat het brood gegeten is, zal de dominee opnieuw het liturgische zichtbare gedeelte van de viering uitvoeren (wijn schenken) met de woorden: “De beker der dankzegging........”, waarna de wijn uitgereikt wordt. Ook nu wordt het orgel weer bespeeld.

Het Heilig avondmaal wordt afgesloten met het lezen van een Schriftgedeelte, een korte meditatie hierover en het zingen van een psalm;

Het brood is vooraf al gebroken en op de schalen gelegd en de wijn is al ingeschonken in kleine bekertjes; de lege bekertjes mogen in de bank blijven staan en worden na de dienst door de koster opgeruimd. 

In de middagdienst wordt eerst (op dezelfde wijze als ’s morgens) het Heilig Avondmaal gevierd en afgesloten, waarna de dankzegging en nabetrachting plaats vindt.

Een punt van orde: wanneer de diaken bij het uitdelen van brood en wijn bij de bank komt waar u zit, verzoeken wij u te gaan staan, als u wilt deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Nadat brood en wijn zijn uitgedeeld, kunt u weer gaan zitten om vervolgens te eten en te drinken.

We realiseren ons terdege dat dit een invulling is die voor sommigen ver buiten hun "comfortzone" ligt. Onze voorkeur zou ook uitgaan, naar de bediening van het Heilig Avondmaal aan tafels, maar dat brengt een aantal praktische bezwaren met zich mee:

  • Om 1,5 meter afstand te houden, kunnen hooguit 10 gemeenteleden per tafel genodigd worden 
  • Het is niet mogelijk om de 1,5 meter afstand in acht te nemen, doordat gemeenteleden voor elkaar langs moeten in de banken
  • elkaar langs moeten in de banken
    Na afloop van elke tafel dienen de stoelen ontsmet en gereinigd worden met een desinfecterend middel

Daarom is gezocht naar een mogelijkheid waarbij, hoewel in vorm anders dan we gewend zijn, wel recht wordt gedaan aan de kern van de zaak.

Mocht u wel willen deelnemen aan het Heilig Avondmaal en heeft u onverhoopt geen uitnodiging gehad voor één van diensten op 13 september, laat het ons dan weten, dan kunnen wij u nog handmatig toevoegen op de uitnodigingslijst.

Heeft u andere (praktische) vragen? Twijfelt u of u wel of niet moet komen? Ervaart u spanning rond de gang van zaken? Schroom dan niet om contact op te nemen met de scriba of uw wijkouderling!

Wij bidden u een gezegende bediening van het Heilig Avondmaal toe.

Uw kerkenraad

Hieronder kunt het "Protocol viering Heilig Avondmaal ten tijde van corona" downloaden

 

Update gebruiksplan 31-08-2020

Broeders en zusters,

Nu het er naar uitziet, dat de anderhalve-meter-kerk nog wel even realiteit blijft, heeft de kerkenraad besloten om de grote zaal bij de kerkzaal te betrekken. Hierdoor kunnen er meer gemeenteleden bij de diensten aanwezig zijn. Het beleidsplan is hierop aangepast.

Lees AUB ook het beleidsplan van De Bron aandachtig door die u hieronder kunt downloaden

 

Update Corona d.d. 2 juli 2020

Beste gemeenteleden,

Zingen tijdens de eredienst
Gisteren heeft de werkgroep Zingen in de kerk het lang verwachte advies gegeven omtrent het zingen tijdens de eredienst.

Conclusie van dit advies is dat „Brede gemeentezang” nog steeds wordt afgeraden. Maar, voegen de onderzoekers eraan toe, wie toch wil zingen, kan dat het beste doen in een grote kerk, een kerk met een uitstekend ventilatiesysteem of buiten.

Nu is onze kerkzaal met een inhoud van 7300 kubieke meter volgens de onderzoekers een middelgrote tot grote kerk. Daarnaast kan onze kerkzaal goed geventileerd worden.

Op basis hiervan kan gesteld worden dat zingen in onze kerkzaal tijdens de eredienst veilig is. Daarom heeft de kerkenraad besloten dat tijdens de kerkdiensten gewoon gezongen kan worden. Tot eer van Zijn grote naam.

Collectes
Nu wij weer met een deel van de gemeente samen kunnen en mogen komen, wordt de mogelijkheid geboden na de kerkdienst fysiek uw collecte te doneren. Hiervoor zal in de hal van de kerk het rek met collectezakken worden opgesteld. Uiteraard blijft ook de mogelijkheid om online te doneren gewoon beschikbaaar.

Kinderoppasdienst
Met betrekking tot de kinderoppasdienst zijn er voorlopig geen wijzigingen. Deze zal pas na de vakanties weer beginnen.

Met broederlijke groet,

Uw kerkenraad