Update Covic-19d.d. 7 oktober 2020

Broeders en zusters,

Gisteravond heeft het moderamen zich bezonnen op het advies wat maandagmorgen door de minister is gegeven om de kerkdiensten fors te beperken en het zingen achterwege te laten.

Omdat deze week nog op verschillende niveaus overleg plaats vindt over dit advies, kan nunog geen besluit worden genomen over de impact op de erediensten van komende zondag.Immers, woensdag debatteert het parlement over deze kwestie, donderdag is er crisisberaad tussen de Urker kerkgemeenschappen en de burgermeester en vrijdag overlegt de minister van Justitie opnieuw met vertegenwoordigers van de kerken.

De verwachting is dat in de loop van deze week meer informatie ontvangen zal worden om een besluit te kunnen nemen, zodat er a.s. vrijdag een definitief besluit genomen kan worden.Pas dan zullen ook de uitnodigingen voor het bezoeken van de kerkdiensten. Daarna zullenook de uitnodigingenverstuurd worden om dekerkdiensten bij te wonen.

Met betrekking tot het definitieve besluit is er in het algemeen wel de verwachting, dat een bepaalde mate van afschaling van de erediensten en een beperking van de gemeentezang onontkoombaar is. Deze verwachte afschaling en beperking is deels ingegeven door de zorgvuldig weging van het advies; dat wordt bevestigd door de feiten. Immers de besmettingen met het corona-virus nemen elke dag zorgwekkend toe met alle gevolgen van dien. De kerkenraad zoekt een weg om de gemeente te dienen en om recht te doen aan onzemaatschappelijke verantwoordelijkheid in deze epidemie.

Broedersen zusters, in alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij:

Kom, Schepper Geest,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Houd ons vast,
in Jezus’ Naam.

Laten we in deze tijd biddentot Hem, van wie onze hulp zal:

 • voor ons alsgemeente, dat het geloof bewaard wordt en dat we zorgzaam zijn voor onszelf enelkaar.
 • voor ons als kerkenraad, dat wijde moed niet verliezen en volharden in vieren, gebeden de pastorale en diaconale zorg die nodig is
 • voor onze regering om wijsheid, om te onderscheiden waar het op aan komt
 • voor nabestaanden van mensen die getroffen zijn door het virus, om geduld en herstel voor degenendie nu ziek zijn● voor mensen in de zorg en het onderwijs, om draagkracht

Uw en jullie kerkenraad

Protocol viering Heilig Avondmaal ten tijde van corona

Broeders en zusters,

Inmiddels is het al weer ruime tijd geleden dat we als gemeente het Heilig Avondmaal hebben kunnen vieren en merken we (gelukkig!) bij meerderen in de gemeente een verlangen om dit weer te kunnen doen.

Om het Heilig Avondmaal te kunnen vieren in een dienst waarbij eerbied en heiligheid voorop staan, maar waar we ook de richtlijnen vanuit onze overheden in acht nemen is het volgende uitgewerkt:

Rondom de diensten:

 • D.V. donderdag 10 september zal het bezinningsuur in de kerkzaal gehouden worden;
 • D.V. zondag 13 september wordt het Heilig Avondmaal gevierd in beide diensten;

Invulling van de diensten:

In de ochtenddienst van 13 september wordt eerst het Woord verkondigd, waarna het Heilig avondmaal wordt gevierd.

Voor in de kerk staat de avondmaalstafel, zodat gemeenteleden kunnen zien wat er gebeurt;

Bij de bediening neemt de dominee en de tafelwachten plaats achter deze tafel en worden de voorbereidingen voor de bediening van het Heilig Avondmaal getroffen.

Nadat de dominee heeft genodigd met de woorden: "Alle dingen zijn gereed, ........" zal hij het liturgisch zichtbare gedeelte van de viering uitvoeren (breken van het brood) onder het uitspreken van de woorden: “Het brood dat wij breken......”, waarna de diakenen de rijen doorgaan om brood uit te reiken.

Tijdens het uitdelen wordt het orgel bespeeld, zingen is tijdens het uitdelen niet mogelijk omdat de diakenen de banken inlopen en niet de 1,5 meter afstand kunnen houden;

Nadat het brood gegeten is, zal de dominee opnieuw het liturgische zichtbare gedeelte van de viering uitvoeren (wijn schenken) met de woorden: “De beker der dankzegging........”, waarna de wijn uitgereikt wordt. Ook nu wordt het orgel weer bespeeld.

Het Heilig avondmaal wordt afgesloten met het lezen van een Schriftgedeelte, een korte meditatie hierover en het zingen van een psalm;

Het brood is vooraf al gebroken en op de schalen gelegd en de wijn is al ingeschonken in kleine bekertjes; de lege bekertjes mogen in de bank blijven staan en worden na de dienst door de koster opgeruimd. 

In de middagdienst wordt eerst (op dezelfde wijze als ’s morgens) het Heilig Avondmaal gevierd en afgesloten, waarna de dankzegging en nabetrachting plaats vindt.

Een punt van orde: wanneer de diaken bij het uitdelen van brood en wijn bij de bank komt waar u zit, verzoeken wij u te gaan staan, als u wilt deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Nadat brood en wijn zijn uitgedeeld, kunt u weer gaan zitten om vervolgens te eten en te drinken.

We realiseren ons terdege dat dit een invulling is die voor sommigen ver buiten hun "comfortzone" ligt. Onze voorkeur zou ook uitgaan, naar de bediening van het Heilig Avondmaal aan tafels, maar dat brengt een aantal praktische bezwaren met zich mee:

 • Om 1,5 meter afstand te houden, kunnen hooguit 10 gemeenteleden per tafel genodigd worden 
 • Het is niet mogelijk om de 1,5 meter afstand in acht te nemen, doordat gemeenteleden voor elkaar langs moeten in de banken
 • elkaar langs moeten in de banken
  Na afloop van elke tafel dienen de stoelen ontsmet en gereinigd worden met een desinfecterend middel

Daarom is gezocht naar een mogelijkheid waarbij, hoewel in vorm anders dan we gewend zijn, wel recht wordt gedaan aan de kern van de zaak.

Mocht u wel willen deelnemen aan het Heilig Avondmaal en heeft u onverhoopt geen uitnodiging gehad voor één van diensten op 13 september, laat het ons dan weten, dan kunnen wij u nog handmatig toevoegen op de uitnodigingslijst.

Heeft u andere (praktische) vragen? Twijfelt u of u wel of niet moet komen? Ervaart u spanning rond de gang van zaken? Schroom dan niet om contact op te nemen met de scriba of uw wijkouderling!

Wij bidden u een gezegende bediening van het Heilig Avondmaal toe.

Uw kerkenraad

Hieronder kunt het "Protocol viering Heilig Avondmaal ten tijde van corona" downloaden

 

Update gebruiksplan 31-08-2020

Broeders en zusters,

Nu het er naar uitziet, dat de anderhalve-meter-kerk nog wel even realiteit blijft, heeft de kerkenraad besloten om de grote zaal bij de kerkzaal te betrekken. Hierdoor kunnen er meer gemeenteleden bij de diensten aanwezig zijn. Het beleidsplan is hierop aangepast.

Lees AUB ook het beleidsplan van De Bron aandachtig door die u hieronder kunt downloaden