CORONA UPDATE 3 APRIL

Broeders en zusters,

Onze overheid heeft dinsdag jl. besloten om de maatregelen, om het risico van besmetting door het Coronavirus in te dammen, te verlengen tot 28 april 2020.
Voor ons als gemeente betekent dit, dat tot deze datum:

 • De erediensten gehouden worden gehouden zonder kerkgangers. Alleen (een deel van) de kerkenraad, de koster en de organist zullen aanwezig zijn.
  De gemeente wordt in deze periode opgeroepen om thuis de erediensten mee te beleven. Hiervoor wordt naast de kerktelefoon en de audio-uitzending via www.kerkomroep.nl ook een livestream aangeboden via YouTube, die te volgen is door op de volgende link te klikken: https://www.youtube.com/channel/UC5VloTprCAq-IpadLCmOODA 
 • Er geen collectes worden gehouden, wat een inkomstenderving voor ons al gemeente is. Alle gemeenteleden worden verzocht hun bijdrage voor de collectes overmaken naar NL62RABO0386545200 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente De Bron o.v.v. de datum van de kerkdienst of via de mogelijkheid online te geven via de website.
 • De bediening van de Heilige Doop is uitgesteld.
 • Alle kerkelijke vergaderingen komen te vervallen.
 • Alle huisbezoeken komen te vervallen.
 • De pastorale bezoeken van de dominee zijn opgeschort. Wel wordt er op dit moment met de ouderen en andere zorgbehoeftigen in onze gemeente telefonisch contact gehouden in het kader van omzien naar elkaar. Crisispastoraat en pastoraat dat onder uitzonderlijke omstandigheden noodzakelijk is, blijft wel bestaan. U wordt hierbij verzocht contact op te nemen met ds. W.P. Emaus en/of scriba W. van Urk.
 • De richtlijnen van de gemeente Urk en DEL m.b.t. het aantal aanwezigen bij trouw- en rouwdiensten zijn overgenomen. Dat betekent dat er niet meer dan 30 personen aanwezig mogen zijn bij huwelijksvoltrekkingen en bij begrafenissen. Om zoveel mogelijk familieleden aanwezig te kunnen laten zijn, is er naast de predikant maximaal één ouderling (bij voorkeur de wijkouderling) aanwezig.
 • Met de belijdeniscatechisanten een aparte afspraak is gemaakt.
 • Alle overige kerkelijke activiteiten (verenigingen, clubs, etc.), dus ook de voor D.V. 15 april 2020 vastgestelde gemeenteavond, komen te vervallen

Voor bijzondere tijden kende de Nederlandse Hervormde Kerk diverse gebeden.

In 1951 heeft de toenmalige hervormde synode het Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk (in ontwerp) vastgesteld. In dit dienstboek zijn de verschillende orden van dienst samengebracht, zoals die in de eredienst gebruikt dienden te worden. Wie het doorbladert, treft er allerlei orden in aan: voor de wekelijkse zondagse erediensten, sacramentsdiensten, bevestigingsdiensten etc. Echter behalve deze orden is er nog meer in het Dienstboek te vinden. Zo is er ook een heel aantal gebeden opgenomen die zowel in de kerk als thuis gebruikt kunnen worden. Onder deze gebeden bevinden zich parels uit de schat van de kerk der eeuwen!

Er is ook een ‘Gebed in tijd van epidemie’ opgenomen. Het gebed is gebaseerd op een tekst van Augustinus en destijds overgenomen uit een Schotse liturgie. Met het oog op de huidige coronacrisis leek het ons goed dit gebed onder uw en jouw aandacht te brengen. Niet alleen om kennis te nemen van deze prachtige tekst, maar ook om onze persoonlijke gebeden ermee te voeden.
Gebed in tijd van epidemie

Heilige en machtige Heere, wij brengen voor uw ogen onze schulden en onze beproevingen.

Wat wij hebben misdaan is groter dan wat wij hebben te dragen.

Onder de gesel van de ziekte worden onze krachten uitgeput, maar ons hart wordt zo weinig daardoor veranderd.

Heere, Gij hebt deze bezoeking over ons toegelaten en wij erkennen, dat wij gezondigd hebben.
Wanneer wij worden gekastijd, belijden wij onze zonden, maar als de bezoeking voorbij is, vergeten wij wat wij hebben beweend.

Zo Gij niet spaart, wie zal bestaan?

Gedenk te midden van de beproevingen uw genade, want Gij hebt geen behagen in de dood van een mens.

Zegen genadig de middelen die worden aangewend om de verbreiding van de ziekte tot stilstand te brengen; sterk hen die de getroffenen zoeken te genezen en te troosten; ondersteun hen, die in pijn en smart verkeren; haast U te herstellen, die uitgeput zijn; geef uw hemelse vertroosting aan allen, die niet meer genezen zullen.

O Heere, doe het, niet om onzentwil, maar opdat op deze aarde nog de lof van uw Naam zal worden gehoord.

Wij loven U, die de ongerechtigheid vergeeft en de krankheden geneest en het leven verlost van het verderf – door Jezus Christus onze Heere.

Amen.

Uw kerkenraad

zondagsschool en corona

Vanwege de Coronacrisis is er helaas geen zondagsschool. Wel kunt u als ouders thuis het verhaal van de zondagsschool aan uw kinderen vertellen. De Bond van Hervormde Zondagsscholen stelt de verhalen van de methode hiervoor beschikbaar. Die kunt u hier downloaden. De vertelschets begint op pagina 5.

Files:
pdf.pngzondagsschool - Van Pilatus naar Golgotha
(2 votes)
Date 2020-03-28
File Size 85.92 KB
Download 89
 

CORONA UPDATE 26 MAART

Broeders en zusters,

Onze overheid heeft maandag jl. nog meer maatregelen getroffen om het risico van besmetting door het Coronavirus in te dammen.

Dit alles heeft tot gevolg dat wij het beleid ten aanzien van de zondagse erediensten, alsmede alle andere activiteiten en vergaderingen tot nader orde (voorlopig tot 6 april) hebben moeten aanscherpen:

 • Gezien de maatregel, die de overheid nu gesteld heeft om het aantal aanwezigen tot een uiterst minimum te beperken, worden de erediensten met ingang van zondag 29 maart gehouden zonder kerkgangers. Alleen (een deel van) de kerkenraad, de koster en de organist zullen aanwezig zijn.
 • De gemeente wordt in deze periode opgeroepen om thuis de erediensten mee te beleven. Hiervoor wordt naast de kerktelefoon en de audio-uitzending via www.kerkomroep.nl ook een livestream aangeboden via YouTube, die te volgen is door op de volgende link te klikken: https://www.youtube.com/channel/UC5VloTprCAq-IpadLCmOODA 
 • Er worden geen collectes meer tijdens de diensten gehouden. Alle gemeenteleden kunnen hun bijdrage voor de collectes overmaken naar NL62RABO0386545200 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente De Bron o.v.v. de datum van de kerkdienst. Er wordt nog onderzocht, om doneren via de websites mogelijk te maken.
 • De bedieningen van de Heilige Doop zijn uitgesteld.
 • Alle kerkelijke vergadering komen te vervallen.
 • Alle huisbezoeken komen te vervallen.
 • De pastorale bezoeken van de dominee worden opgeschort. Wel wordt er op dit moment met de ouderen en andere zorgbehoeftigen in onze gemeente telefonisch contact gehouden in het kader van omzien naar elkaar. Crisispastoraat en pastoraat dat onder uitzonderlijke omstandigheden noodzakelijk is, blijft wel bestaan. U wordt hierbij verzocht contact op te nemen met ds. W.P. Emaus en/of de scriba.
 • De richtlijnen van de gemeente Urk en DEL m.b.t. het aantal aanwezigen bij bruiloften en begrafenissen zijn overgenomen. Dat betekent dat er niet meer dan 30 personen aanwezig mogen zijn bij huwelijksvoltrekkingen en bij begrafenissen. Om zoveel mogelijk familieleden aanwezig te kunnen laten zijn, dient er naast de predikant maximaal één ouderling (bij voorkeur de wijkouderling) hierbij aanwezig te zijn.
 • Met de belijdeniscatechisanten is een aparte afspraak gemaakt.
 • Alle overige kerkelijke activiteiten (verenigingen, clubs, etc.) komen te vervallen

Het is zeer aangrijpend om dergelijke beslissingen te nemen, waarbij gedacht wordt aan de vrije doorgang van Gods Woord en de eenheid en samenzijn van onze gemeente. Juist nu we niet bij elkaar kunnen komen in het kerkgebouw beseffen we hoe waardevol het samenkomen is. We missen het samen zingen, bidden, horen, ontmoeten… We worden ons meer en meer bewust hoe wezenlijk dit alles is voor ons samen kerk-zijn en voor ons persoonlijk geloof.

Maar wij hebben een groot en machtig God, waarin we het volste geloof en vertrouwen hebben. We wekken u dan ook op tot gebed met in gedachten de woorden van Romeinen 8 vers 28: “En wij weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.”