CORONA UPDATE 26 MAART

Broeders en zusters,

Onze overheid heeft maandag jl. nog meer maatregelen getroffen om het risico van besmetting door het Coronavirus in te dammen.

Dit alles heeft tot gevolg dat wij het beleid ten aanzien van de zondagse erediensten, alsmede alle andere activiteiten en vergaderingen tot nader orde (voorlopig tot 6 april) hebben moeten aanscherpen:

  • Gezien de maatregel, die de overheid nu gesteld heeft om het aantal aanwezigen tot een uiterst minimum te beperken, worden de erediensten met ingang van zondag 29 maart gehouden zonder kerkgangers. Alleen (een deel van) de kerkenraad, de koster en de organist zullen aanwezig zijn.
  • De gemeente wordt in deze periode opgeroepen om thuis de erediensten mee te beleven. Hiervoor wordt naast de kerktelefoon en de audio-uitzending via www.kerkomroep.nl ook een livestream aangeboden via YouTube, die te volgen is door op de volgende link te klikken: https://www.youtube.com/channel/UC5VloTprCAq-IpadLCmOODA 
  • Er worden geen collectes meer tijdens de diensten gehouden. Alle gemeenteleden kunnen hun bijdrage voor de collectes overmaken naar NL62RABO0386545200 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente De Bron o.v.v. de datum van de kerkdienst. Er wordt nog onderzocht, om doneren via de websites mogelijk te maken.
  • De bedieningen van de Heilige Doop zijn uitgesteld.
  • Alle kerkelijke vergadering komen te vervallen.
  • Alle huisbezoeken komen te vervallen.
  • De pastorale bezoeken van de dominee worden opgeschort. Wel wordt er op dit moment met de ouderen en andere zorgbehoeftigen in onze gemeente telefonisch contact gehouden in het kader van omzien naar elkaar. Crisispastoraat en pastoraat dat onder uitzonderlijke omstandigheden noodzakelijk is, blijft wel bestaan. U wordt hierbij verzocht contact op te nemen met ds. W.P. Emaus en/of de scriba.
  • De richtlijnen van de gemeente Urk en DEL m.b.t. het aantal aanwezigen bij bruiloften en begrafenissen zijn overgenomen. Dat betekent dat er niet meer dan 30 personen aanwezig mogen zijn bij huwelijksvoltrekkingen en bij begrafenissen. Om zoveel mogelijk familieleden aanwezig te kunnen laten zijn, dient er naast de predikant maximaal één ouderling (bij voorkeur de wijkouderling) hierbij aanwezig te zijn.
  • Met de belijdeniscatechisanten is een aparte afspraak gemaakt.
  • Alle overige kerkelijke activiteiten (verenigingen, clubs, etc.) komen te vervallen

Het is zeer aangrijpend om dergelijke beslissingen te nemen, waarbij gedacht wordt aan de vrije doorgang van Gods Woord en de eenheid en samenzijn van onze gemeente. Juist nu we niet bij elkaar kunnen komen in het kerkgebouw beseffen we hoe waardevol het samenkomen is. We missen het samen zingen, bidden, horen, ontmoeten… We worden ons meer en meer bewust hoe wezenlijk dit alles is voor ons samen kerk-zijn en voor ons persoonlijk geloof.

Maar wij hebben een groot en machtig God, waarin we het volste geloof en vertrouwen hebben. We wekken u dan ook op tot gebed met in gedachten de woorden van Romeinen 8 vers 28: “En wij weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.”

CORANAVIRUS UPDATE 25 MAART

Er is op dit moment verwarring omtrent de duur van de maandag jl. afgekondigde maatregelen en welke consequenties e.e.a. voor onze gemeente heeft. Vandaag is er een overleg met minister Grapperhaus, dat duidelijkheid moet verschaffen.

Vanavond zullen wij als moderamen bijeenkomen om te kijken wat de impact van de nieuwe maatregelen voor ons als gemeente is. Vooruitlopend hierop komt de gebedssamenkomst, die voor vanavond gepland stond, te vervallen.

CORONA UPDATE 24 maart

Gisteren zijn door de overheid nieuwe maatregelen uitgevaardigd met betrekking tot de bestrijding van he Coronavirus. De impact van deze maatregelen is ook onze gemeente heel groot. Kerkdiensten kunnen tot 1 juni alleen nog in de kleinst mogelijke eenheid worden gehouden, dus waarschijnlijk alleen nog met een predikant en een enkel kerkenraadslid. 

Morgen is er een overleg met minister Grapperhaus waarin deze verder duidelijk zal maken wat de consequenties van een en ander voor de kerken zijn. Zodra dat duidelijk is, zullen nieuwe richtlijnen en adviezen op de site geplaatst worden.