Corona update 06-11-2021

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag jl. en de situatie landelijk maar ook plaatselijk wil de kerkenraad de volgende zaken onder uw aandacht brengen. In de persconferentie is duidelijk naar voren gekomen dat het handhaven van de basisregels een belangrijke manier is om gezamenlijk het tij te keren. Dit betekent dat uzelf verantwoordelijkheid bent en iedereen persoonlijk een afweging moet maken van de gezondheidssituatie om wel of niet de eredienst of de vereniging, club of catechisatie te bezoeken.

Dat dat geldt ook voor de samenleving buiten onze kerkelijke gemeente. Ook hierin is het heel belangrijk, dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. Want laten we de impact van het virus niet onderschatten, nu het weer oplaait en om zich heen grijpt. Afschalen van de kerkdiensten is op dit moment een brug te ver, maar  laten wij het met zijn allen niet zover laten komen. Wanneer de situatie hier aanleiding toegeeft, zullen nieuwe maatregelen genomen worden. Houd hierom de website en de gemeente app regelmatig in de gaten.

Voor de komende erediensten willen wij met klem het volgende onder uw en jullie aandacht brengen:

 • Bij klachten thuisblijven
 • Houd waar mogelijk afstand
 • Maak gebruik van desinfectie zuilen bij binnenkomst van kerkgebouw
 • Geen handen schudden (behoudens de ouderling van dienst)
 • Blijf niet in de hal hangen voor en na de dienst
 • Graag als gezin/huishouden zoveel mogelijk bij elkaar zitten
 • Verlaat de kerk bij het uitgaan bank voor bank.
 • Volg zoveel als mogelijk de aanwijzing van de koster en de coördinatoren.
 • Om het zuurstofgehalte in de lucht binnen de norm te houden zal er goed geventileerd worden en zal het aantal verzen per zangmoment beperkt worden tot één.

Wij doen dan ook een dringend beroep op u en jullie om het bovenstaande op te volgen om de impact voor het gemeentelijke leven vooralsnog beperkt te houden. Maar bovenal: dat we ons, te midden van alle verwarring, verootmoedigen voor de levende God. Alleen in die weg is er verwachting voor ons als kerk, land en volk.

Uw kerkenraad

Ambtsdragersverkiezingen

Aan het eind van dit jaar meerdere kerkenraadsleden aftredend.

Afredend en herkiesbaar zijn:

 • Ouderling Hermar Bom

 • Jeugdouderling Jan Post

 • Ouderling-kerkrentmeester Reinier Koert Bakker

 • Diaken Joos de Ridder

Afredend en niet herkiesbaar zijn:

 • Ouderling Hendrik de Boer

 • Ouderling Teun Klaas Ras

 • Diaken Willem van Urk

Gemeente app is live!!!

De app van onze gemeente is klaar voor gebruik! De app is te vinden in de App Store/Play Store onder de naam ‘Hervormde gemeente De Bron Urk’.

gemeente app

Het doel van de app is:

 • Onderlinge betrokkenheid vergroten.
 • Onderlinge communicatie laagdrempeliger maken.
 • Ondersteunen van kringen, commissie en groepen doordat eigen groepen aangemaakt kunnen worden.
 • Eenvoudig, snel en betrouwbaar kunnen geven aan collecte doelen.