Corona update 06-11-2020

Het aanscherpen van de maatregelen is voor ons al kerkenraad reden geweest om ons te beraden op de huidige situatievan het gemeenteleven. Want alhoewel de landelijke cijfers op dit moment een dalende tendens te zien geven qua besmettingen is dit op Urk absoluut niet het geval.

Deze ernstige situatie op ons dorp is onderstreept door een brief van de Veiligheidsregio en van de burgemeester van Urk waarin zij ons als kerk dringend vragen om de groepsgrote in de eredienst verder te beperken. Ook wordt de noodzaak tot het verder terugbrengen van het aantal kerkgangers geadviseerd door de plaatselijke huisartsen. Ter info: van 48 besmettingen per 100.000 inwoners in week 42 ging het naar 159 besmettingen in week 43. Deze negatieve trend zet zich door. Het actuele aantal besmettingen is 404 per 100.000 inwoners! De situatie op Urk is zeer ernstig.

Gezien bovenstaande heeft de kerkenraad met pijn in het hart het volgende besloten:

  1. Het aantal kerkgangers zal met ingang van zondag 8 november 2020 voor de komende twee weken verder worden afgeschaald.
  2. De vergaderingen van de vrouwen-en mannenverenigingen worden met ingang van donderdag 5 november 2020 voor twee weken opgeschort.
  3. Huis-en pastorale bezoeken worden gewoon afgelegd. Hierbij worden de RIVM-regels strikt in acht genomen.
  4. Catechese en clubs kunnen gewoon doorgaan.

De kerkenraad roept alle gemeenteleden op om serieus de RIVM-regels na te leven. Niet alleen tijdens activiteiten van de kerk, maar ook in de rest van het (dagelijkse) leven. Juist als christenen zijn we geroepen om deze maatregelen strikt na te leven als uiting van naastenliefde, de roeping om de overheid te gehoorzamen en de verantwoordelijkheid om onszelf en een ander niet nodeloos in gevaar te brengen.

Zoals gezegd blijven de onder 1. en 2. genoemde maatregelen twee weken van kracht. Daarna zal de kerkenraad de situatie opnieuw bezien. Met u en jou bidden wij om verbetering van de situatie om zo straks met meer broeders en zusters, ouderen, jongeren en kinderen in de dienst aanwezig te kunnen zijn. Om zo samen met de hele gemeente de woorden van Psalm 116 vers 10 te kunnen en mogen zingen:

Ik zal Uw naam met dankerkentenis
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

Laten wij de Heere daar als gemeente, jong en oud, met verlangen in het hart smekend om bidden.

Uw kerkenraad

Corona update 10 oktober 2020

Gemeente,

Gemeente, in de achterliggendeperiode hebben we in alle voorzichtigheid en met in achtneming van alle richtlijnen het winterwerk en het bezoek aan de kerkdiensten weer opgestart. We waren blij en dankbaar dat deze mogelijkheid er weer was. Als we terugkijken zijn we ervan overtuigd dat we, met elkaar, dit op een goede en gepaste manier hebben vormgegeven, waarbij wij ons aan alle richtlijnen hebben gehouden. Helaas dwingen de omstandigheden ons om de huidige gang van zaken in het gemeenteleven tegen het licht van de corona-richtlijnen vanuit onze overheid en de adviezen van de landelijke kerk te houden. De kerkenraad heeft vanmorgen in een speciale vergadering daartoe aldus besloten:

Kerkdiensten
Met ingang van 11 oktober 2020 wordt het maximum aantal bezoekers van een kerkdienst afgeschaald naar 100 personen, exclusief medewerkers. Uitnodigingen worden net als nu via de app Kerktijd verstuurd. Daarnaast zal het aantal zangmomenten beperkt worden tot vier. Wij wijken in deze dus af van het dringend advies dat vanuit de overheid en de landelijke kerk wordt gegeven. Aan de andere kant zoeken wij ook de grens niet op, wat binnen de door het RIVM richtlijnen mogelijk is. Wij onderschatten de ernst van de huidige situatie zeker niet, anders hadden wij geen strengere maatregelen getroffen. Maar met betrekking tot aantal van 100 personen zijn wij van mening, dat dit gezien de grootte van ons kerkgebouw absoluut veilig en “coronaproof” is! En zingen is als onderdeel van de liturgie onlosmakelijk verbonden met de eredienst. Op basis van de richtlijnen kan er in onze kerk veilig gezongen worden. Toch sluiten wij onze ogen niet voor de aanwijzingen, dat zingen de kans op verspreiding van het virus verhoogd. Om deze verspreiding zo minimaal te houden, is gekozen voor beperking van het aantal zangmomenten. Zo zal er alleen gezongen worden na votum en groet, voor en na de preek en bij de slotzang. De voorzang en het zangmoment na de wet of geloofsbelijdenis komen te vervallen. Mocht u zich toch ongemakkelijk voelen dat er wordt gezongen en u wilt toch graag de kerkdienst bezoeken, dan kunt u de koster om een plek op de achterste rij vragen.

Update Covic-19d.d. 7 oktober 2020

Broeders en zusters,

Gisteravond heeft het moderamen zich bezonnen op het advies wat maandagmorgen door de minister is gegeven om de kerkdiensten fors te beperken en het zingen achterwege te laten.

Omdat deze week nog op verschillende niveaus overleg plaats vindt over dit advies, kan nunog geen besluit worden genomen over de impact op de erediensten van komende zondag.Immers, woensdag debatteert het parlement over deze kwestie, donderdag is er crisisberaad tussen de Urker kerkgemeenschappen en de burgermeester en vrijdag overlegt de minister van Justitie opnieuw met vertegenwoordigers van de kerken.

De verwachting is dat in de loop van deze week meer informatie ontvangen zal worden om een besluit te kunnen nemen, zodat er a.s. vrijdag een definitief besluit genomen kan worden.Pas dan zullen ook de uitnodigingen voor het bezoeken van de kerkdiensten. Daarna zullenook de uitnodigingenverstuurd worden om dekerkdiensten bij te wonen.

Met betrekking tot het definitieve besluit is er in het algemeen wel de verwachting, dat een bepaalde mate van afschaling van de erediensten en een beperking van de gemeentezang onontkoombaar is. Deze verwachte afschaling en beperking is deels ingegeven door de zorgvuldig weging van het advies; dat wordt bevestigd door de feiten. Immers de besmettingen met het corona-virus nemen elke dag zorgwekkend toe met alle gevolgen van dien. De kerkenraad zoekt een weg om de gemeente te dienen en om recht te doen aan onzemaatschappelijke verantwoordelijkheid in deze epidemie.

Broedersen zusters, in alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij:

Kom, Schepper Geest,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Houd ons vast,
in Jezus’ Naam.

Laten we in deze tijd biddentot Hem, van wie onze hulp zal:

  • voor ons alsgemeente, dat het geloof bewaard wordt en dat we zorgzaam zijn voor onszelf enelkaar.
  • voor ons als kerkenraad, dat wijde moed niet verliezen en volharden in vieren, gebeden de pastorale en diaconale zorg die nodig is
  • voor onze regering om wijsheid, om te onderscheiden waar het op aan komt
  • voor nabestaanden van mensen die getroffen zijn door het virus, om geduld en herstel voor degenendie nu ziek zijn● voor mensen in de zorg en het onderwijs, om draagkracht

Uw en jullie kerkenraad